Ghid de bune practici

Ghid de bune practici în asigurarea calitații în școala mea

2009-2020-2021

SCOALA ACREDITATĂ PRIN ORDINUL MEN NR.4229/3.08.2013-LA CALIFICĂRILE

*ASISTENT MEDICAL GENERALIST

*ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE

La nivelul unităţii noastre de învățământ se dezvoltă o „cultură a calităţii”, concretizată în numeroase exemple de bune practică în domeniul activităţilor educaţionale adaptate nevoilor furnizorului de educație SF.Theodor Constanța.

A.Participarea școlii la proiectele  educaționale la  nivel  național.

1.Școala Postliceală “Sf.Theodor” –Centru de Formare  Profesională  a  personalului didactic –partener ARACIP /MECTS –2014-în două  proiecte  europene :

*Proiect POSDRU “Sprijinirea școlilor pentru creșterea calitatii serviciilor educaționale”ID  133879

*Proiect POSDRU “Educație de calitate în școlile din mediul rural”- ID 133316.

B.2.Baza materială

2.1.Spațiu  educațional în  proprietate.În anul 2012 școala inițiază un proiect și construiește  un spațiu nou,extindere care presupune noi dotări și  accesibilitate facilă a tuturor actorilor educaționali la derularea procesului didactic.Spațiul educațional deține toate autorizațiile necesare funcționării.

2.2 Școala este  conectată la rețeaua de apă și canalizare a orașului Constanța

2.3.Școala este conectată la rețeaua de gaze a orașului Constanța

2.4.Mobilier școlar de nouă generație  adecvat nevoilor beneficiarilor direcți de educație(pupitre /elev generație 2017-2018,anexe mobilier(dulapuri medicale,anexe pentru manual și cărți,scaune ergonomice etc.),table tip ecologice,mobilier adecvat laboratorului de farmacie,mobilier adecvat spațiilor administrative.

2.5.Existența celor două cabinete de Nursing .Școala deține două cabinete de \nursing dotate cu  două manechine didactice,două brațe /injecții,două torsuri de resuscitare,instrumentar și aparatură didactică specifică ca tensiometre moderne,minicardiograf didactic conectat la laptop,pulsoximetre,teste glicemie etc.

2.6.Existența cabinetului de farmacie dotat conform standardelor mobilier specific,sticlărie si echipament de laborator eprubete,vase Erlenmeyer,vase Petri,mojare,balanțe farmaceutice reactivi și substante agreate legal în procesul didactic

2.7.Întreg spațiul educațional și administrativ este are în dotare aer condiționat.

NOTĂ : fiecare laborator este dotat cu apă curentă rece și caldă precum și aer condiționat.

2.8.Existența bibliotecii  școlare și a Centrului de  informare  și documentare.
Biblioteca deține 2750 de cărti din care 1270 manuale,cărți și reviste de specialitate,CD-uri educaționale,diferența de carte fiind din domeniul beletristicii,istoriei,SF etc.

2.9.Existența a 12 PC-uri –cu acces la Internet pentru desfășurarea în condiții optime a actului educațional în sistem online.

2.10.Existența a trei imprimante (una color)-la care au acces toți elevii și cadrele didactice

2.11.Existența  sistemului   WI-FI  în   întreg  spațiul   educațional.

2.12.Sistem video de supraveghere distribuit in toate spațiile școlare.

NOTĂ Accesul procedural deschis pentru toți elevii școlii și corpul didactic la resursele educaționale din școală

C.3.Resursa umană

3.1.Strategie proprie  de recrutare a  resursei  umane în concordanță  cu legislația  în vigoare /examen de titularizare din  mai 2013,aprilie 2018.

Strategia proprie/Procedură avizată care constă în:

a).interviu preliminar pe teme de specialitae și de cultură generală(fișa a pstului- concepută de  CEAC și aprobată de CA-ul școlii.

b).Susținerea unei ore de curs sub îndrumarea unui mentor și cu asistența unui specialist și a directorului școlii

3.2.Încadrarea – în procent  de 100%  -cu personal  calificat –didactic și nedidactic.

3.3.Acoperirea  cu personalul didactic  titular în procent de  75%.

Perfecționare
3.4.Toate cadrele didactice dețin atestat/modul de formare psihopedagogică,cursuri de perfecționare continuă etc.

3.5.Profesorii participă periodic la cursuri de formare continuă prin Casa Corpului Didactic Constanta,Ordinul Asistenților Medicali-filiala Constanța(specialiștii),centre de perfecționare la nivel de județ.

3.6.Școala organizează anual/semestrial cursuri de formare continuă la nivelul școlii.

Exemple

2016-2020

a)Cursul Calitate în educație-15 ore-având drept obiectiv realizarea și păstrarea standardelor de calitate în procesul educațional.

b)Cursul Sa ne protejăm școala –10 ore -curs organizat de unitate scolară în partenriat cu ISU având ca formator un reprezentant al acestei instituții constănțene.

c)Cursul-Acțiuni antreprenoriale ale asistentului medical-avand ca formator un reprezentant al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Constanta-unitate cu care școala are parteneriat de colaborare.

d) Cursul Lucrul pe platformele educaționale curs realizat în septembrie 2020 și februarie 2021/ formatorul este informaticianul unitații școlare.

Evaluarea cadrelor didactice

1.Existența fișelor personalizate  de evaluare  a cadrelor didactice.Fișa de evaluare se realizează conform cerințelor standardelor pe criterii propuse de Comisia Metodică și avizate de Consiliul de administrație.(unul din criterii este rezultatul la examenul de absolvire finalizat cu regăsirea absolventului pe piața muncii)

2.Fise de analiză și măsurare a satisfacției (feed-back)de la beneficiarii direcți și indirecți de educați(elevi,familii,angajatori,colaboratori etc)

D.4.Servicii

4.1.Personal medical angajat și contracte ferme  de asigurare a serviciilor medicale pentru  elevi  și personalul didactic  și nedidactic (SC SORMED SRL Constanța)-reînnoite anual.

4.2.Sistem propriu de asigurare a securității  și siguranței tuturor celor implicați în actul educational-(Firma –NEI SRL Constanța).-pază monitorizată cu intervenție 24/24 ore.

4.3.Servicii externalizate de asigurare a protectiei și securității  muncii.(Firma MIHDANET SRL Constanța)

4.4.Servicii externalizate de asigurare a securitații împotriva incendiilor și a protecției muncii(SC MIHDANET srl Constanța).

4.4.Servicii externalizate de asigurare a serviciilor de mentenanță pentru
-sistemul electric din școală,serviciul de verificare periodică a rețelei de computere,(SC Serv Comp.srl),
-servicicii de mentenanță pentru centralele pe gaz-SC Ecogaz srl Constanța,
-servicii de mentenanță pentru centrala de alarmare(SC LOW WOLTAGE srl Constanța),
-servicii de colectare a deșeurilor medicale măști,mănuși,seringi de exercițiu et-SC ECOFIRE srl Constanța,
-servicii de asigurare a igienei și curățeniei (SC Part Cleaning srl Constanța),
-servicii de mentenanță a sistemelor de pază și protecție și a sistemului video SC NEI srl Constanța),
-servicii de internet și televiziune prin cablu asigurat de RDS &RCS Constanța.

Curriculum

E.1.Conținutul  programelor de  studiu  -strategie  personalizată  de promovare a ofertei educaționale(pagina WEB,prezentarea școlii în unități liceale din județul Constanța,participarea la târguri educaționale,prezentarea șscolii în unități medicale clinice din județ,colaboratori din contractele de instruire practică)

E.2.Parteneriate ferme  cu agenți economici  și reprezentanți  ai comunității(Spitalul Clinic Județean de Urgență SF.Andrei Constanta,Spitalul Clinic de Boli Infectioase Constanța,Spitalul Clinic CFR Constanța,Spitalul Municipal Medgidia,Spitalul Municipal Cernavodă ,farmaciile DONA,farmacia Anca,farmacia Dr.Max,cabinete de medicină de familie,Primăria Constanța etc.

E.3.Utilizarea  curriculum-lui național.

E.4.Promovabilitate de 100% la examenele  de certificare de competențe profesionale(Asistent medical generalist și  si Asistent medical de farmacie.

E.5.Monitorizarea absolvenților printr-un proiect inițiat la nivelul unității noastre școlare(fișe de monitorizare reactualizate anual ,măsurarea rezultatelor printr-un feed-back adecvat la nevoile pieței muncii.
E.6.Existența  de suporturi  de curs  personalizate  /module.Fiecărui modul din Curriculum național îi este alocat un suport de curs elaborat de profesori de specialitate și avizat de Comisia metodică din școală.
E.6.  La finalul fiecărui semestru cursurile se postează pe platforma Google Classroom.Fiecare elev deține o parolă cu care accessează platforma și ,în speță,cursul.De asemenea,pe aceeași platformă elevii pot posta referate,teste,chestionare,studii de caz-spre a fi evaluate.

E.8.Auxiliare curriculare si echipament didactic adecvat procesului educațional(manechine medicale didactice,mulaje didactice pe toate modulele de specialitate,braț de injecții,tors de resuscitare,planșe didactice standard sau realizate de elevi,albume și ierbare realizate de elevii,colecții de obiecte medicale vechi etc)

E.2.Rezultatele învățării

-Sesiuni  de simulare a examenelor  de certificare de competențe  – trei sesiuni an/calificare profesională.

-Monitorizarea inserției absolvenților /eșantion sau per total(Surse : unitațile medicale de profil,foștii elevi,AJOFM Constanța,parteneri /colaboratori de instruire practică)

-Preocuparea scolii pentru integrarea absolventilor pe piata muncii.În fiecare an școala are ca obiectiv esențial plasarea pe piața muncii a trei absolvenți cu rezultate bune și foarte bune.

Modalități de inserție

-contracte ferme cu beneficiarii indirecți(clinici medicale,cabinete,farmacii,centre de rezidență etc)recrutarea fiind precedată de contracte de voluntariat.

 F.Activitatea financiară  a organizației

Resursele finanaciare sunt  asigurate exclusiv din taxele școlare.

1.Utilizarea a  minimum 45%  din bugetul școlii pentru dezvoltarea  bazei materiale  proprii .

-Plata drepturilor salariale/impozite și taxe către bugetul de stat

-Asigurarea plăților pentru toate contractele menționate

Taxe școlare modice  -plătibile în trei rate ,nemodificabile pe parcursul celor trei ani de studiu.

Burse școlare asigurate de școală-conform unei proceduri avizate de Consiliul de administrație(2,3 burse pe an-care constau în  an școlar gratuit sau plata  25 % din taxa școlară anuală).

G.MANAGEMENTUL CALITATII

Strategii  și proceduri variate pentru asigurarea calității starea de bine,gradul de satisfactie a beneficiarului direct de educație

1.Asigurarea stării de bine/instrumente chestionare de măsurare a stării de bine,teste de impact privind gradul și momentul declanșării stării de bine,grafice aferente/an școlar

2 Asigurarea gradului de satisfactie a beneficiarului direct si indirect chestionare de masurare a satisfacției,discuții de 5 minute,teste aplicate reprezentanților beneficiarilor indirecți de educație,rewspectiv unitățile medicale, angajatorii,familia.

Activităti metodice și științifice

1.Scoala postliceala SF Theodor Constanta-centru metodic în rețeaua de interasistență pentru asigurarea calitatii 2014-până în prezent(note de lucru și ședințe monitorizate prin diagrama Gant

2.Formarea continua a cadrelor didactice(Existența  procedurilor de  formare  continuă  a cadrelor didactice   la nivelul unitatii scolare.
Există proceduri de evaluare periodică a calității corpului profesional(proceduri menționate la capitolul Resurse Umane)

3.Directorul școlii –Formator/Consilier ARACIP–pe segmental Asigurarea calitații.

4.Funcționarea  eficientă a structurilor responsabile cu evaluare  internă  a calitățiiportofoliu CEAC,ortofoliul Consiliului de administrație etc).

5.Existența :”Manualului  Calității “ Sf.Theodor”Constanta.

Manualul cuprinde proceduri adecvate nevoilor unității noastre școlare(fișe de evalaure a personalului didactic,tipuri de evaluare a elevilor,bareme de evaluare,tipuri de portofolii educaționale,secvențe din proiecte de absolvire ,secvențe din suporturi de curs,planuri de lecții/model,scheme de lecții)

Evaluarea unitații școlare

În cei 20 de ani de funcționare,din vare 12 pe calificările medicale,unitatea nostra școlară a obținut rezultate bune și foarte bune,fără să existe nicio disfuncție de funcționare,încălcare de legislație,obiecție din partea autorităților statului(MEN ,ARACIP,ISJ-Constanța,DSP Constanța)sau oricare alt organ de control.
*De asemene,mărirea efectivelor de elevi în procent crescător,în fiecare an demonstrează creșterea încrederii în școala particulară SF.THEODOR Constanța,a încrederii în învățământul privat,în general.

Director,
Prof.Lidia DAN